BAKIŞ REKLAM MEDYA

ŞEYH FETULLAH VERKANİSİ

ŞEYH FETULLAH VERKANİSİ

ŞEYH FETULLAH VERKANİSİ KİMDİR?

FETHULLAH VERKÂNİSÎ HAZRETLERİNİN

ZÂHİRÎ İLMİN BÜTÜN GEREKLERİNİ

TAMAMLADIĞI BİR ZAMANDI. NURŞİN

DERGÂHINDAN KÂMİL BİR VELÎYİ TANIDI.

ADI ŞEYH MUHAMMED KÜ-

FREVÎ İDİ. BU ZAT, ZAMANIN KUTBU

VE MÜRŞİD-İ KÂMİLİ OLAN SEYDA-İ

TÂHÎ HAZRETLERİNİN HALİFESİYDİ.

FethullahVerkânisî (k.s) Hz. Ömerü’l-Fâruk’un

r.a) neslinden geliyordu. Bu yüzden kendisine

“Fârûkî” deniliyordu.

Anadolu’da yetişen evliyadandır.. İsmi,

Fethullah’tır. Verkânisî diye de meşhur olmuştur.

Babası Şeyh Mûsâ el-Mardinî’dir. Aslen Mardin’li idi.

Zuvlî tarikatının kurucusu idi. Hz. Ömer (r.a) neslinden

gelen meşhur mürşid-i kâmil Şeyh Musa’nın

soyundandı.

Siirt’in Minarnâhiyesine bağlı Verkanis

köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir.

FethullahVerkânisî hazretleri Hakkâri, Bitlis,

Siirt gibi şehirlerle Nurşin, Hizan, Nehri, Tercunk,

Çokreş, Kaskânî, Mihenk, Ağıcûr, Melâkend, Gevaş,

Hamurit, Meyhek, Taşkesen, Suşar gibi nice köy ve

kasabalarda, zâhirî ilimleri okudu ve yetişti. Ancak

bir şey daha vardı: İlâhî irade onu hidayet yolunda

bir rehber yapmayı murad etmişti. Elbette âyette

buyrulduğu gibi, “Allah dilediğini sapıklıkta bırakır,

dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını,

kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insanlık için bir

öğütten ibarettir” hidayet Allah’ın kudret elindeydi.

Kimin aracılığıyla hangi kulu hak yola davet edeceği

O’nun ezelî ve ebedî ilminde gizliydi. Bu ilâhî irade,

zuhuratla ortaya çıkıyordu. Şeyh Fethullan hazretleri

de o zuhuratlardan biriydi.

Fethullah-ı Verkânisî, medreseye giderek

zamânınusûlüne göre ilim tahsîl etti. İlimde yükseldikten

sonra “Seydâ” ve “Üstâd-ı âzâm” isimleriyle

meşhur olan, Nakşibendiyye yolu büyüklerinden,

büyükvelîAbdurrahmânTâhî (Tâgî) hazretlerinin

sohbetlerinedevâm etti.

Bitlis’in PernaşinköyündeTarih 21 Rebîülevvel

1317 (29 Temmuz 1899) da vefat etmiştir. Kabri

Bitlis vilâyet merkezindeki türbesindedir.

ESERLERİ

Kendilerinin bir çoktelifatı vardı:

1- Onun Nakşibendiyye yolunun edeplerini anlatan

bir risâlesi vardır.

ÂDÂB-I FETHULLAH

19. yüzyılda yaşayan Nakşibendi büyüklerinden

Şeyh FethullahVerkânisî hazretlerinin (k.s) tarikata

dair usul ve adabından bahseden bir kitaptır. Şeyh

FethullahVerkanisî hazretlerinin (k.s) oğlu Şeyh

Alâeddin (k.s) tarafından kaleme alınmış olan bu

eser Nakşibendi yoluna mensup her mürid için gerekli

edep ve usulleri anlatıyor.

2- Küfr-u Ke-bair (Küfür ve büyük günahlar)

isimli eserler bunlardandır.

ÖZDEYİŞ

“Hak yolcusu kalbinin üzerinde o kadar durur ki

gaflete girmek istese giremez ve huzur alışkanlığını

bırakmak istese bırakamaz.”

yukarı çık